EEK
RUS
Erasmus+

Erasmus+ Euroopa-sisene üliõpilaste õpiränne on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mis võimaldab üliõpilaste mobiilsust vahetusõpingute näol Euroopa riikide ja ülikoolide vahel. 

Programmi kood: EE TALLINN15

Osalemise tingimused
Üliõpilane peab:
 • olema vähemalt Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor 2. kursuse üliõpilane (va praktika, kuhu võib minna ka 1. kursusel)
 • omama kas mõne programmis osaleva riigi kodakondsust või Eesti Vabariigi alalist elamisluba
 • enne vahetuse algust sõlmima kirjaliku kokkulepe vastuvõtva kõrgkooli ning üliõpilase kodukõrgkooli vahel (Learning Agreement)
 • välismaal õppimise ajal olema Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor üliõpilaste nimekirjas
 • olema võimeline väliskõrgkooli õppetöös aktiivselt osalema
Oluline teada, et:
 • õpinguaja/välispraktika pikkus partnerülikoolis/ettevõttes saab kesta kolmest kuust kuni ühe õppeaastani
 • õpingute/praktikaperioodi ei ole lubatud katkestada ja hiljem jätkata (st ei saa minna 2 kuuks, tulla 3 kuuks koju, ja minna uuesti 2 kuuks)
 • üliõpilased võivad väliskõrgkoolis viibida vahemikus 1. juulist kuni 30. septembrini järgmisel aastal
 • kui õpingud kestavad kauem kui üks aasta, ei laiene üliõpilasele enam Erasmus-üliõpilase staatus
 • vastuvõttev ülikool ei või nõuda vahetusüliõpilaselt õppemaksu ega mingeid lisamakse (kursuse-, registreerimise-, eksami- ja laboratooriumi kasutamistasud). Üliõpilaselt võib võtta väiketasusid nt kindlustuse, üliõpilasliitude, õppematerjalide (fotokoopiad, laboratooriumis vajalikud vahendid jne) eest võrdsetel alustel kohalike üliõpilastega
 • üliõpilase õppeperioodi välismaal tunnustatakse osana Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppekavast
 • kui üliõpilane on sooritanud ka aineid, mille osas eelnevat kokkulepet ei ole, otsustab Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor iga sooritatud aine tunnustamise eraldi
 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor võib jätkata üliõpilaselt õppemaksu võtmist, vastavalt üliõpilasega sõlmitud õppeteenuse osutamise lepingule
 • riikliku õppelaenu väljamaksmine välisülikoolis õppivale üliõpilasele jätkub
 • üliõpilane võib Erasmuse raames käia nii õppimas kui ka praktikal (kokku maksimaalselt 24 kuud, sh ei saa kumbki periood olla pikem kui 12 kuud)

Üliõpilaste stipendiumi piirmäärad
Erasmus+ vahetusõpingud
Euroopa Komisjoni stipendium 2022/2023 

Kõrgema elukallidusega riigid

Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Suurbritannia
600 €/kuu (30 päeva kuus), 20 €/päev

Keskmise elukallidusega riigid

Austria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa
600 €/kuu (30 päeva kuus), 20 €/päev

Madalama elukallidusega riigid

Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Põhja-Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari, Serbia
540 €/kuu (30 päeva kuus), 18 €/päev

Riikliku agentuuri või kõrgharidusasutuste määratud (lubatud määrade alusel) ühikuhinnad on fikseeritud kogu õpirände perioodiks.

Erasmus+ programmi lisatoetus

Üliõpilasele, kes on välisõppele eelnevaks või välisõppe semestriks kvalifitseerunud riiklikult makstavale vajaduspõhisele toetusele või ülikooli poolt makstavale vajaduspõhisele eritoetusele ja kes on esitanud Erasmus+ koordinaatorile nii tõendi selle toetuse saamise kohta kui vastava avalduse, määratakse lisastipendium 250 eurot/kuus. Vajaduspõhise toetuse tõendi saab riigiportaalist ning vajaduspõhise eritoetuse saamist saab Erasmus+ koordinaator kontrollida ise. 

NB! Kui tudeng kvalifitseerus vajaduspõhisele või vajaduspõhisele eritoetusele välisõppele eelnevaks semestriks, siis esitab ta vastava tõendi ja avalduse Erasmus+ lisatoetuse saamiseks Erasmus+ koordinaatorile enne Erasmuse stipendiumilepingu sõlmimist. Kui aga vajaduspõhine või vajaduspõhine eritoetus määrati tudengile välisõppe semestriks, siis esitab tudeng avalduse lisatoetuse saamiseks 30 kalendripäeva jooksul alates vajaduspõhise/vajaduspõhise eritoetuse määramise kuupäevast.

Eesti Vabariigi toetus
Elamiskulude lisatoetus füüsilisteks õpiränneteks

Üliõpilaste õpiränne (õppimise eesmärgil)

Programmis osalevate kõrgete elamiskuludega riigid

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi, Liechtenstein, Norra
Lisatoetus ühe õpirände kohta (eurot) 200 €

Programmis osalevad keskmiste elamiskuludega riigid

Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Portugal
Lisatoetus ühe õpirände kohta (eurot) 200 €

Programmis osalevad madalamate elamiskuludega riigid

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi, Serbia
Lisatoetus ühe õpirände kohta (eurot) 200 €

Programmiriik (rahvusvahelise õpirände korral)

Partnerriik
Lisatoetus ühe õpirände kohta (eurot) 200 €

Stipendiumi maksmise põhimõtted

 • Üliõpilase õpingute kestuse arvestus toimub päevades. Välisõpingute algus- ja lõpukuupäev kinnitatakse stipendiumilepingus. Välisõpingute tegelik periood tõendatakse vastuvõtva kõrgkooli poolt väljastatud kinnituskirjaga.
 • Enne õppeperioodi algust makstakse üliõpilasele välja Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi toetusest 70% stipendiumi summast, ülejäänud 30% kantakse tema arveldusarvele, kui üliõpilane on välisõpingutelt tagasi tulles esitanud nõutud aruandlusdokumendid ning tema õppeperiood ei ole lühenenud.
 • Juhul, kui kinnituskirjas olevad kuupäevad tõendavad õppeperioodi lühenemist, makstakse üliõpilasele vahetusõpingute lõppedes Euroopa Komisjoni stipendiumi 30%-st selle võrra vähem stipendiumi või nõutakse enammakstud stipendiumiosa tagasi.
Erasmus+ välispraktika
Euroopa Komisjoni stipendium

Kõrgema & keskmise elukallidusega riigid

Taani, Iirimaa, Prantsusmaa, Itaalia, Austria, Soome, Rootsi, Suurbritannia, Liechtenstein, Norra, Belgia, Tšehhi, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Horvaatia, Küpros, Luksemburg, Holland, Portugal, Sloveenia, Island, Türgi
750 €/kuus (30 päeva)

Madalama elukallidusega riigid

Bulgaaria, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik
690 €/kuus (30 päeva)


Üliõpilaste õpiränne (praktika eesmärgil)

Programmis osalevate kõrgete elamiskuludega riigid

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi, Liechtenstein, Norra
Lisatoetus ühe õpirände kohta (eurot) 100 €

Programmis osalevad keskmiste elamiskuludega riigid

Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Portugal
Lisatoetus ühe õpirände kohta (eurot) 100 €

Programmis osalevad madalamate elamiskuludega riigid

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi, Serbia
Lisatoetus ühe õpirände kohta (eurot) 100 €

Programmiriik (rahvusvahelise õpirände korral)

Partnerriik
Lisatoetus ühe õpirände kohta (eurot) 100 €

Stipendiumi maksmise põhimõtted

 • Üliõpilase õpingute kestuse arvestus toimub päevades. Välispraktika algus- ja lõpukuupäev kinnitatakse stipendiumilepingus. Välispraktika tegelik periood tõendatakse vastuvõtva ettevõtte poolt täidetud praktikalepingu viimase osaga ("After the Mobility").
 • Enne õppeperioodi algust makstakse üliõpilasele välja Euroopa Komisjoni toetusest 70% stipendiumi summast, ülejäänud 30 % kantakse tema arveldusarvele, kui üliõpilane on välispraktikalt tagasi tulles esitanud nõutud aruandlusdokumendid ning tema praktikaperiood ei ole lühenenud.
 • Juhul, kui kinnituskirjas olevad kuupäevad tõendavad praktikaperioodi lühenemist, makstakse üliõpilasele välispraktika lõppedes Euroopa Komisjoni stipendiumi 30%-st selle võrra vähem stipendiumi või nõutakse enammakstud stipendiumiosa tagasi.
Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ERASMUS+ partnerkõrgkoolid

Koostöölepingud välismaa kõrgkoolidega toetavad üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsust, õppekavade arendust, ühisprojekte ja õppereise.

Riikide infoga soovitame tutvuda Eesti Välisministeeriumi kodulehel alalõigus konsulaarinfo.

Erinevate riikide haridussüsteemidega saad tutvuda Euroopa haridusteabe võrgustiku Eurydice kodulehel.

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on viimasel paaril aastal oluliselt täiendanud koostööpartnerite ridu, kellega on võimalik lähemalt tutvuda siin:

Austria

Belgia

Bulgaaria

Hispaania

Holland

Horvaatia

Iirimaa

Küpros

Leedu 

Läti

Poola   

Portugal   

Prantsusmaa      

Põhja-Makedoonia

Rumeenia   

Saksamaa   

Sloveenia   

Soome  

Türgi   

Ungari

Juhend Erasmus+ õpirände taotlemiseks:

1. Lugege meie veebisaidil olevat teavet programmi Erasmus+ kohta

2. Valige meie partnerite loendist kuni kolm eelistatud ülikooli. Palun tutvuge valitud välisülikoolides õpetatavate ainetega. Proovige valida oma õppekavaga sobivad ained.

3. Palun saatke Erasmus+ koordinaatorile e-posti teel mari.liis.tulev@eek.ee järgmine info:

Eesnimi:
Perekonnanimi:
Sünnikuupäev:
E-post:
Telefoninumber:
Õppevaldkond EUASis:
Eelistatud ülikoolid (kuni 3):

Pärast taotluse esitamist võtab Erasmus+ koordinaator teiega ühendust. Erasmus+ vahetusprogrammis osalevate üliõpilaste arv on piiratud kahel viisil:

 • iga partnerülikooli EUASi üliõpilaste kohtade arvu järgi õppeaastas;
 • konkreetsel õppeaastal saadaolevate Erasmus+ stipendiumikohtade arvu järgi.